Vyhledávání

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.1.2016

Obchodní podmínky obchodní společnosti
H+K keramické materiály s.r.o.
se sídlem a provozovnou Lubná 16, 270 36 Lubná u Rakovníka
identifikační číslo: 27596346
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117785
pro prodej zboží prostřednictvím obchodu a on-line umístěného na internetové adrese www.kerlubna.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti H+K keramické materiály s.r.o. se sídlem a provozovnou Lubná 16, 270 36 Lubná u Rakovníka, identifikační číslo: 27596346, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117785 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové adrese www.kerlubna.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb.

1.3 Domluvená ujednání je možné sjednat v kupní smlouvě a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající kdykoliv měnit či doplňovat. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. Uživatelský účet a registrace

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující objednávat zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Za nesprávně uvedené údaje kupujícího nenese prodávající zodpovědnost.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Webové stránky obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží kolonka DOPRAVA. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webových stránkách kolonka DOPRAVA platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“) jsou na objednávkovém formuláři uvedeny sice jako beznákladové s poznámkou informace zde a to z důvodu, že není technicky možné, aby server byl schopen propočítat skutečné náklady doručení prodávajícím (váha objednaného zboží, vzdálenost doručovací adresy.

3.3.4. informace o výši poštovného či dopravy bude dodatečně oznámena kupujícímu emailem či telefonicky.

3.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například emailovou zprávou, písemně či telefonicky).

3.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupní smlouva je tímto uzavřena.

3.7 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.8 Prodávající vyřizuje poštou pouze objednávky nad 250 Kč bez poštovného. Kupující může zboží do této výše doobjednat, pokud tak neučiní, kupní smlouva nebude uzavřena tudíž ani vyřízena.

4. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího na následující adrese: H+K keramické materiály s.r.o., Lubná 16, 270 36 Lubná u Rakovníka

4.1.2. v hotovosti či v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

4.1.3. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího – platí jen pro státní zařízení a jiné rozpočtové organizace

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu i náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 Při objednání a odběru keramických hmot menším než 200 kg (tzv. maloodběr) si prodávající vyhrazuje právo účtovat maloobchodní cenu, která je vždy uvedena v textu u keramických hlín v e-shopu. Při objednání a odběru nad 200 kg hmot (tzv. velkoodběr) má prodávající povinnost kupujícímu účtovat velkoobchodní cenu, která je uvedena u každé keramické hlíny v e-shopu. Odběr není vázán na jeden druh, možno kombinovat více druhů keramických hmot. Rozhodující pro účtování velkoobchodních a maloobchodních cen je hranice 200 kg hmotnosti.

4.4 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu pokud toto není uvedeno v písemné kupní smlouvě po předchozí domluvě.

4.5 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží a zároveň uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7 Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu a to v případě, že kupující požaduje úhradu bankovním převodem a není státní či rozpočtovou organizací. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9 Podávající vystaví na základě objednaného zboží, dle způsobu platby a uvedené fakturační adresy na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Kupující souhlasí i s možností zaslání daňového dokladu na jeho emailovou adresu.

4.10 V případě, že kupující požaduje dodatečnou změnu fakturačních údajů na již vystaveném daňovém dokladu, souhlasí s uhrazením více nákladů prodávajícímu na opravení dokladu, jeho vytištění a zaslání dokladu poštou.

5. Dodání zboží a přeprava

5.1 Prodávající je povinen podle kupní smlouvy dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a to v průběhu své prodejní doby či doručovací doby přepravce, kterou kupující musí akceptovat. Kupující je povinen uvést přesnou adresu dodání a telefonický kontakt a převzít zboží při dodání.

5.2 Prodávající zajišťuje dopravu zboží svými firemními vozidly a však pouze při objednání této služby a při minimální hmotnosti dodávaných keramických hmot od 100kg. Cena dopravy je smluvní.

5.3 Prodávající si vyhrazuje právo nezasílat poštou zboží, které je v e-shopu označeno textem „nelze zasílat poštou“. Toto zboží není bezpečné posílat poštou, hrozí poškození během přepravy poštovním doručovatelem. Tento druh zboží bude pouze vydán při osobním odběru ve firmě na prodejně nebo dodán na místo určení přímo firmou, však kupující je povinen uhradit náklady dopravy, pokud nedojde k jiné úmluvě mezi prodávajícím a kupujícím.

5.4 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží nebo náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6 Při převzetí zboží od přepravce či doručovatele je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.7 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

  Formulář pro odstoupení od smlouvy

6.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží::

6.1.1. které bylo vyrobeno či upraveno podle přání kupujícího

6.1.2. které bylo po dodání nenávratně smícháno s jiným zbožím

6.1.3. zboží v uzavřeném obalu není možné z hygienických důvodů vrátit, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal

6.2 V případě odstoupení od smlouvy má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst tento nárok oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.3 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu, byla-li již uhrazena a to hotově v sídle společnosti nebo bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Práva z vadného plnění a záruka kvality

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. zboží má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, avšak s ohledem na možnou rozdílnost v technologickém zpracování zboží, technologických znalostech a dovednostech kupujícího,

7.2.2. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, avšak s ohledem na možnou rozdílnost v technologickém zpracování zboží, technologických znalostí a dovedností kupujícího,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Okamžik uplatnění reklamace se považuje den, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.4 Záruční doba běží od předání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení.

7.5 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Přechod vlastnického práva, další práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3 Stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím emailové adresy: provozovnaHK@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa fakturační a dodací, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále jen„osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně údajů. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

10. Zasílání obchodních sdělení

10.1. Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

11. Závěrečná ujednání

11.1. Veškeré vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.

11.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

11.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

  Obchodní podmínky ke stažení